More Search Options
More Search Options

$ 0 to $ 1,000,000,000

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

សិក្សាស្វែងយល់ពីការចុះបញ្ជី និងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានភាពទាក់ទាញអ្វីខ្លះ?

Posted on October 21, 2021

ភ្នំពេញៈ ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឡាយប្រហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លួវការដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនីកាលពីម្សិលម៉ិញនេះ ជាច្បាប់មួយដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថា មានលក្ខណៈបើកចំហជាងមុន ដើម្បីទាក់់ទាញការវិនិយោគ។

យោងតាមជំពូកទី៤ ក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពី ការចុះបញ្ជី និងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគចុះថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បុគ្គលដែលមានបំណងអនុវត្ត គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ) គម្រោងពង្រី​ក នៃគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (គ.ព.គ.ល.គ) គម្រោងវិនិយោគដែលទទួលបាន ត្រឹមតែការធានាលើការវិនិយោគ (គ.ធ.វ) ត្រូវដាក់សំណើសុំចុះបញ្ជីលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (អ.ក.អ) ឬអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគរាជធានីខេត្ត ដោយសំណើសុំចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគ ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវព័ត៌​មានមួយចំនួនដែលនឹងកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យ។

នៅពេលទទួលបានសំណើសុំចុះបញ្ជី គម្រោងវិនិយោគ ក.អ.ក ត្រូវពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើនេះ តាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ។ យន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ គឺជាយន្តការពិនិត្យនិងសម្រេច ក្នុងការចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគ ឲ្យតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដែលប្រចាំការនៅ ក.អ.ក ទៅតាមការចាត់តាំងនិងប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណា​ចពីប្រធានក្រសួង ស្ថាប័ន ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ ក.អ.ក។

ប្រសិនបើគម្រោងវិនិយោគ ដែលត្រូវបានស្នើសុំនេះ មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអវិជ្ជមាន ដែលនឹងត្រូវកំណត់ ដោយឡែកក្នុងអនុក្រឹត្យ ក.អ.ក ត្រូវចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជូនអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ក្នុងកំឡុងពេលមិនលើសពី២០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី ត្រូវមានភ្ជាប់នូវបារកូដ ដែលមានលេងសម្គាល់ឬQ R code ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀត ដែលផ្ទុកទិន្នន័យបឋមមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគ ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការចុះបញ្ជីពាក់ព័ន្ធនានា និងសម្រា​ប់ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ។

ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការចុះបញ្ជីពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យអនុលោមភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ មិនអាចតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអ្នកអនុវត្តគោរពវិនិយោគផ្ដល់នូវឯកសារនានា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងបាកូដ ដែលមានលេខសំគាល់លើ QR code ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀត ដែលជាប់នៅលើវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីដែលចេញដោយ ក.អ.ក បានទេ។

គម្រោងវិនិយោគ ដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី មិនមែនជាការលើកលែងឱ្យគម្រោងវិនិយោគរួចផុត ពីការទទួលនូវលិខិតអនុញ្ញាត តាមការកំណត់ដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនានាឡើយ។ គម្រោងវិនិយោគត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យតាមរយៈយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់សម្រួលដោយ ដើម្បីធានានូវអនុលោមភាពគតិយុត្តនិងលក្ខខណ្ឌនានា ដែលជាមូលហេតុនៃការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី​។

អ្នកអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ ត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដី ពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ ទៅតាមការវិភាគជាក់លាក់ ដែលកំណត់ដោយ ក.អ.ក។ ទម្រង់និងបែបបទលម្អិតនៃគំរូរបាយការណ៍ ត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីណែនាំរបស់ ក.អ.ក។ ការផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ ពុំមែនជាមូលដ្ឋាននៃការរួចផុត ពីការពិនិត្យអនុលោមភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង នៅនឹងកន្លែងអនុវត្តគម្រោងទេ។ ប្រសិនបើ ក.អ.ក សន្មតថាមានភាពចាំបាច់ឬ ប្រសិនបើមានការតវ៉ាណាមួយពីបុគ្គល ដែលអះអាងថាបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ៕

Source: https://www.propertyarea.asia/archives/84173

Compare Listings